bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie planu BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)


Usługi BHP i przeciwpożarowe Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ wynika z regulacji prawnych, stąd kierownik budowy zobowiązany jest do jego przygotowania. Plan ten może być również przygotowany przez upoważnione podmioty oraz powinien on być spójny z specyfiką obiektu budowlanego i pozostałymi warunkami prowadzenia prac budowlanych. Plan ten powinien być sporządzony jeśli: • przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,
 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

  • Wychodząc na przeciw temu zapotrzebowaniu, przygotowaliśmy usługę opracowania planu BIOZ. Cena usługi ustalana jest indywidualnie z każdym klientem, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy.